Výroční členská schůze klubu tempo titans

Vážený,

Výkonný výbor oddílu tě zve na výroční členskou schůzi oddílu baseballu Tempo Titans Praha.

Termín a místo konání: Středa, 30. března 2016 od 20:00 v klubovně - restauraci „Pátá meta“ v baseballovém a softballovém areálu Tempo Praha, Zelenkova 3/530, 142 00 Praha 12.

Program:

 1. Zahájení,
 2. Volba orgánů schůze (předseda schůze, zapisovatel schůze a 2 ověřovatelé schůze),
 3. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2015,
 4. Přehled čerpání rozpočtu v sezóně 2015 a schválení hospodaření oddílu,
 5. Návrh rozpočtu oddílu na rok 2016 a jeho schválení,
 6. Návrh a odůvodnění výše oddílových příspěvků na rok 2016 a 2017 a jejich schválení,
 7. Volby do VV oddílu baseballu TJ Tempo Praha na období 2016 – 2017,
 8. Plán činnosti oddílu a obecné informace k sezóně 2016,
 9. Informace o povinnostech hráčů v roce 2016,
 10. Informace o areálu a činnosti TJ Tempo Praha,
 11. Diskuse,
 12. Usnesení,
 13. Závěr.

Upozornění

Právo účasti na VČS mají všichni členové oddílu. Právo hlasovat a být voleni do orgánů oddílu mají dle Vnitřního organizačního řádu oddílu baseballu v platném znění pouze členové oddílu starší 18ti let. Nezletilí členové oddílu mohou být zastoupeni rodiči nebo pověřenými zástupci, způsob zastoupení nezletilých členů oddílu bude stanoven VČS.

Předem děkujeme za účast.

V Praze dne 16.3.2016

za výkonný výbor oddílu
Ivan Nevěřil
sekretář oddílu