Pozvánka na

Výroční členskou schůzi

oddílu baseballu a softballu

Tempo Titans Praha

Vážený,

Výkonný výbor oddílu tě zve na výroční členskou schůzi oddílu baseballu Tempo Titans Praha.

 

Termín a místo konání: Středa, 21. března 2018 od 19:00 v klubovně - restauraci „V tenisovém areálu Praha 4Ve Lhotce 48, Praha 4, 147 00 (z důvodů rekonstrukce klubovny Na Páté Metě)

 

Program:

 1. Zahájení,
 2. Volba orgánů schůze (předseda schůze, zapisovatel schůze a 2 ověřovatelé schůze),
 3. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2017,
 4. Přehled čerpání rozpočtu v sezóně 2017 a schválení hospodaření oddílu,
 5. Návrh rozpočtu oddílu na rok 2018 a jeho schválení,
 6. Výše oddílových příspěvků na rok 2018
 7. Plán činnosti oddílu a obecné informace k sezóně 2018
 8. Informace o povinnostech hráčů v roce 2018
 9. Informace o areálu a činnosti TJ Tempo Praha
 10. Volba delegátů na konferenci TJ Tempo Praha
 11. Volby do VV oddílu baseballu TJ Tempo Praha na období 2018 - 2020
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr.

 

Upozornění:  Právo účasti na VČS mají všichni členové oddílu. Právo hlasovat a být voleni     do orgánů oddílu mají dle Vnitřního organizačního řádu oddílu baseballu v platném znění  pouze členové oddílu starší 18ti let. Nezletilí členové oddílu mohou být zastoupeni rodiči nebo pověřenými zástupci, způsob zastoupení nezletilých členů oddílu bude stanoven VČS.

 

Předem děkujeme za účast.

 

V Praze dne 22.2.2018

za výkonný výbor oddílu

                                                                                          David Nevěřil

                                                                                             sekretář oddílu